Distributor

Home / Distributor
Fine Ceramics Division

PING-JEN Plant ( TAIWAN )

Address: No. 160, Sec. 1, Ping-Tung Road, Ping-Jen,
Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C 
TEL:886-3-4507531
FAX:886-3-4507070

KUNSHAN Plant ( CHINA )

Address: No. 1 Yinxing Road Zhengyi Kunshan,
Jiang Su Province, P.R.C. 
TEL:86-512-5789-8888
FAX: 86-512-5789-8588
Green Energy Product Division

PING-JEN Plant ( TAIWAN )

Address: No. 160, Sec. 1, Ping-Tung Road, Ping-Jen,
Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C 
TEL:886-3-4507531
FAX:886-3-4507070