News

Home / News / News / 2017 History News

九豪精密董事會決議股利分派

2017-05-16

1.董事會決議日期:106/04/21

2.股東配發內容:

   (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

   (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.30000000

   (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,111,964

   (4)盈餘轉增資配股(元/股):0

   (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

   (6)股東配股總股數(股):0

3.其他應敘明事項:無

4.普通股每股面額欄位:新台幣  10.0000元

*僅經董事會決議通過